Polityka prywatności i cookies

Polityka mediów społecznościowych
 1. Postanowienia ogólne

  1.1 Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

  1.2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.

  1.3. Pojęcie:

  a) "Użytkownika" oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

  b) “Sklepu” lub “Sklepu Internetowego” oznacza www.wyprzedazebielizny.pl

  1.4 Użytkownik klikając w linki zamieszczone na stronie internetowej sklepu może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od Kontri sp. z o.o. W takim przypadku proces przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty - np. w polityce prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów. W takim wypadku Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów (np. Facebook, Instagram etc.).

 2. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych jest Kontri sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 350 000 zł, NIP 9661848306, REGON 200084060, e-mail: sklep@wyprzedazebielizny.pl, Telefon: (+ 48 85) 740 40 76, Fax: (+48) 85 674 35 45, zwana dalej „Kontri sp. z o.o.”

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

  3.1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Kontri sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu (np. Konto Klienta, zamówienie newslettera), musi wypełnić odpowiedni formularz i podać wymagane dane osobowe.

  3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.

  3.3. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie Kontri sp. z o.o. jest adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. Kontri sp. z o.o. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 10 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; wymagane jest aby hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.

  3.4. Kontri sp. z o.o. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści e-maila czy też w innym miejscu niż formularz rejestracji / logowania na stronie internetowej.

  3.5. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

  3.6 Kontri sp. z o.o. przetwarza także dane zbierane podczas aktywności Użytkownika/Usługobiorcy na stronie sklepu internetowego m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. historie zakupów, wyszukiwanie produktów). Przetwarzanie przez Kontri sp. z o.o. opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w urządzeniu Użytkownika i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności w usługach ) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Kontri sp. z o.o. drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron. Kontri sp. z o.o. informuje, że zgromadzonych danych nie sprzedaje ani też nie przekazuje podmiotom trzecim w innych celach niż uzasadniony interes Kontri sp. z o.o.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • prowadzenia marketingu, w tym kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do przesyłania m.in. ofert promocyjnych i rabatów, przypomnienia o niedokończonym zamówieniu oraz zapewnienia Usługobiorcy spersonalizowanych ofert na stronach internetowych osób trzecich - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • oceny i poprawy skuteczności naszych kampanii marketingowych, monitorowania wydajności naszej strony internetowej oraz ciągłego poszukiwania możliwości poprawy strony internetowej www.wyprzedazebielizny.pl - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • rejestracji konta w sklepie i logowania Użytkownika, podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na pytania dotyczące produktów) realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, obsługi płatności, dostawy zamówienia, informowania o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail), obsługi procesu reklamacji - w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • związanych z: przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy AML, z rachunkowością i podatkami, w celach archiwalnych - w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzenia marketingu; profilowania; celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (między innymi strony internetowej w tym jej struktury i zawartości) i świadczonych usług - utrzymania integralności naszych systemów informatycznych; planowania biznesowego, raportowania i prognozowania oraz optymalizacji działalności - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie Sklepu, w celu opieki nad Użytkownikami Sklepu oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami,- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Przekazywanie danych osobowych.

  5.1. Kontri sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Kontri sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Kontri sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, oraz realizacji uzasadnionego interesu Kontri sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Kontri sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Kontri sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kontri sp. z o.o.

  5.2. Kontri sp. z o.o., może przekazać dane organom nadzorującym, sądom, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane np. organom podatkowym i organom ścigania, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).

  5.3. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Kontri sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi księgowe, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, serwisom oprogramowania, firmom świadczącym usługi: najmu serwerów, chat on-line, bramki sms.

 6. Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

  Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej).

 7. Środki techniczne stosowane przez Kontri sp. z o.o oraz czas przechowywania danych osobowych

  7.1. Kontri sp. z o.o zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

  7.2. Dane osobowe będą przechowywane przez Kontri sp. z o.o i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla obowiązujących przepisów podatkowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest jedynie od udzielenia zgody, wtedy dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę.

 8. Newsletter wysyłany drogą elektroniczną

  W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o promocjach, wyprzedażach i nowościach, jego dane są wykorzystywane m.in. w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy Użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez samodzielną zmianę w ustawieniach Konta Klienta, poprzez kliknięcie linku “wypisz się” na stronie www.wyprzedazebielizny.pl, kliknięcie odpowiedniego odnośnika, dostępnego w newsletterze przesłanym na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości do Kontri sp. z o.o. na adres rodo@kontri.pl.

  Wysyłka tego rodzaju biuletynów drogą mailową lub sms odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, udzielonej przez Użytkownika, odrębnie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Ze względów bezpieczeństwa Kontri sp. z o.o. korzysta przy tym z procedury podwójnego sprawdzania procesu rejestracji (double opt-in): Przesyłamy Użytkownikom newsletter drogą mailową dopiero po uprzednim potwierdzeniu przez Użytkownika faktu wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych i informacji handlowych.

  Wysyłka wiadomości marketingowych i informacji handlowych może w niektórych przypadkach odbywać się za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, któremu przekazujemy w tym celu adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika. W tego rodzaju przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w imieniu Kontri sp. z o.o. Użytkownik w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec powyższego wykorzystywania Państwa adresu e-mail poprzez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres kontaktowy.

  Dostawca usług mailingowych może używać danych odbiorców w formie pseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania do Użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy usług, np. do technicznej optymalizacji mailingu oraz prezentacji newslettera, bądź do celów statystycznych. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców newslettera do bezpośredniego kontaktu z nimi, ani nie przekazuje tych danych podmiotom trzecim.

 9. Automatyczne zbieranie i wykorzystywanie danych

  1. Pliki cookies (ciasteczka)

   Witryna wyprzedazebielizny.pl może wykorzystywać pliki cookies.

   Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa - gdy jest odwiedzana przez Użytkownika - prosi przeglądarkę Użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o Użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Lista aktualnie stosowanych plików cookies dostępna jest pod treścią niniejszej Polityki Prywatności.

   Blokowanie plików cookies

   Ustawienia plików cookie

   W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Dodatkowo przycisk umieszczony wyżej „Ustawienia Cookies”, pozwala Użytkownikom/Usługobiorcom dostosować pliki cookie do własnych preferencji. Kontri sp. z o.o. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kontri sp. z o.o., poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

   Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

   Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

   Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

   Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

   Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

   Kontri sp. z o.o. informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

  2. Pozostałe narzędzia służące zbieraniu, analizie i wykorzystywaniu danych:

   Kontri sp. z o.o. może zbierać dane Użytkowników przy pomocy następujących narzędzi:

   • marketing automation (e-mail, sms, powiadomienia push);
   • retargetingu;
   • oprogramowania służącego do testowania stron internetowych;
   • narzędzi marketingowych analizujących zachowanie Użytkowników na stronie oraz efektów marketingu internetowego;
   • narzędzi marketingowych do automatyzacji rekomendacji produktowych;
   • wyszukiwarki produktów;
   • komunikatorów online;
   • systemu zarządzania relacjami z klientem;
   • mapy (lokalizacja) np. OpenStreetMap;
   • usług płatniczych np. Payu;
   • w celach wykonania umowy, analitycznych, statystycznych i marketingowych.

   Wyżej wymienione usługi pomagają Administratorowi m.in. prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 10. Profilowanie w sklepie internetowym

  10.1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

  10.2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

 11. Uprawnienia Użytkownika

  11.1. Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Użytkownicy uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  11.2. Ponadto, Użytkownik ma prawo do:

  • Żądania dostępu do danych osobowych- osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Kontri sp. z o.o dostarczy Użytkownikom na żądanie kopię ich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Użytkownik zwróci się do Administratora, Kontri sp. z o.o może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
  • Sprostowania danych osobowych - Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, którego jego dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - Użytkownik ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Kontri sp. z o.o ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe;
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w takim przypadku, Kontri sp. z o.o na żądanie Użytkownika może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów;
  • Przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, przetwarzane przez Kontri sp. z o.o., ma on również prawo wnioskować o przesłanie tych danych osobowych innemu podmiotowi;
  • Sprzeciwu - w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych.

  11.3. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.

  11.4. Żądania dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej na adres Administratora podany w niniejszej Polityce.

 12. Inne

  12.1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi przesyłania wiadomości marketingowych i informacji handlowych.

  12.2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: Kontri sp. z o.o, pod adresem: ul. Jacka Kuronia 3 15-569 Białystok lub pod adresem e-mail: rodo@kontri.pl.

  12.3. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych).

  12.4. Po każdorazowej transakcji Kontri sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Celem zbadania opinii o poziomie zadowolenia z prowadzonego zakupu Kontri sp. z o.o. korzysta z zewnętrznego usługodawcy np. Opineo.pl czy też Google.

  12.5. Polityka znajduje się na stronie:

  https://www.wyprzedazebielizny.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html

lista plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie (wymagane)

www.wyprzedazebielizny.pl

monit_token: 365 dni, plik cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token: 30 minut, plik cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

client: 1 dni, plik cookie
Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate: 90 dni, plik cookie
Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments: plik cookie
Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui: 1095 dni, plik cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual: 1095 dni, plik cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC: 90 dni, plik cookie
Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login: plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA: 28 dni, plik cookie
Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id: 365 dni, plik cookie
Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter: 1 dni, plik cookie
Licznik odwiedzonych stron.

LANGID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[]: plik cookie
Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode: 90 dni, plik cookie
Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability: 30 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant: 1 dni, plik cookie
Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_: plik cookie
Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection: plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden: 365 dni, plik cookie
Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency: 60 minut, plik cookie
Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count: plik cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count: plik cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

remembered_mfa: 365 dni, plik cookie
Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie
Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

IdoSell

platform_id: plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook: 3 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 dni, plik cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dni, plik cookie
Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

PayPal

ts: plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c: 1095 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s: plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy: 365 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce: 3 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az: 60 minut, plik cookie
Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG: 1 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid: plik cookie
Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


Analityczne pliki cookie

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dni, plik cookie
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Google Ads

*-*: 14 dni, plik cookie
Przechowuje informacje o tym, czy został już wyświetlony popup „Google Shopping Opinie konsumenckie” z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety na temat zamówienia.

Google Analytics

_ga_: 730 dni, plik cookie
Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_ga: 730 dni, plik cookie
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gid: 1 dni, plik cookie
Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat: 1 dni, plik cookie
Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

_dc_gtm_UA-#: 730 dni, plik cookie
Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

FPLC: 1200 minut, plik cookie
Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

_gat[_]: 1 minut, plik cookie
Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minut, plik cookie
Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

__utma: 730 dni, plik cookie
Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb: 30 minut, plik cookie
Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc: plik cookie
Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt: 10 minut, plik cookie
Służy do ograniczenia liczby żądań.

__utmz: 180 dni, plik cookie
Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv: 730 dni, plik cookie
Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dni, plik cookie
Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

FPID: 730 dni, plik cookie
Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

_gaexp: 90 dni, plik cookie
Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

_opt_awcid: 1 dni, plik cookie
Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

_opt_awmid: 1 dni, plik cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

_opt_awgid: 1 dni, plik cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

_opt_awkid: 1 dni, plik cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

_opt_utmc: 1 dni, plik cookie
Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minut, plik cookie
Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

Google Analytics pixel: 999 dni, pixel śledzący
Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

__utmli: 60 dni, plik cookie
Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

Google Maps

SID: 3650 dni, plik cookie
Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


Reklamowe pliki cookie

Meta (Facebook)

fbsr_: plik cookie
Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

fbss_: 365 dni, plik cookie
Sesja współdzielona Facebook.

fbs_: 30 minut, plik cookie
Sesja na portalu Facebook.

Meta Pixel: 999 dni, pixel śledzący
Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

_fbp: 90 dni, plik cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

fr: 90 dni, plik cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

_fbc: 730 dni, plik cookie
Ostatnia wizyta w sklepie.

tr: plik cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

sb: 402 dni, plik cookie
Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

usida: plik cookie
Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

wd: 9 dni, plik cookie
Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

locale: 9 dni, plik cookie
Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

datr: 7 dni, plik cookie
Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

www.wyprzedazebielizny.pl

RSSID: 180 dni, plik cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

__IAIRSUSER__: 60 minut, plik cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

Google Ads

_gcl_au : 90 dni, plik cookie
Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.

FPAU: 90 dni, plik cookie
Plik cookie, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania.

FPGCLAW: 90 dni, plik cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

FPGCLGB: 90 dni, plik cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_gb: 90 dni, plik cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gac_gb_<>: 90 dni, plik cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_aw: 90 dni, plik cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

IDE: 730 dni, plik cookie
Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google.

1P_JAR: 30 dni, plik cookie
Ten plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji.

test_cookie: 1 dni, plik cookie
Służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone.

AEC: 138 dni, plik cookie
Te pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

APISID: 193 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

CONSENT: 559 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

DSID: 10 dni, plik cookie
Plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam.

OTZ: 23 dni, plik cookie
Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch.

SAPISID: 28 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

SEARCH_SAMESITE: 176 dni, plik cookie
Umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny.

SIDCC: 393 dni, plik cookie
Pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce google.

SSID: 393 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

__Secure-*: 730 dni, plik cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

Google Analytics

__gads: 395 dni, plik cookie
Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


pixel