Regulamin sklepu

 1. Definicje
  1. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Sprzedający - Kontri sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-569) przy ul. Jacka Kuronia 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, NIP: 9661848306, REGON: 200084060 kapitał zakładowy 350.000 PLN (opłacony w całości), adres mailowy: sklep@wyprzedazebielizny.pl, Telefon: (+ 48 85) 740 40 76, Fax: (+48) 85 674 35 45, BDO 000030370.
   2. Kupujący - podmiot, który złożył Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, jeżeli złożył Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3855 k.c.
   4. Strona Internetowa - strona www.wyprzedazebielizny.pl.
   5. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
   6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej, oferujący sprzedaż Towarów.
   7. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
   8. Potwierdzenie złożenia zamówienia - informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało złożone.
   9. Konto Klienta - indywidualne konto na Stronie Internetowej wyprzedazebielizny.pl, prowadzone dla zarejestrowanego Usługobiorcy.
   10. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
   11. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja 287 z późn. zm).
   12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
   13. Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego przez Kontri sp. z o.o., opisane w części II - IV niniejszego Regulaminu.
   14. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.
   15. Usługodawca - Kontri sp. z o.o.
   16. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Kontri sp. z o.o., będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży- składanie zamówienia, dostawa, płatność
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego wyprzedazebielizny.pl, składania Zamówień na towary, dostarczania Zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłaty za Towary, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:
   1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej oraz
   2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego.
  3. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Umowa sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z informacją o wysyłce Zamówienia.
  5. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
  6. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za Zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności: przedpłata na konto lub PayU wynosi 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia złożenia Zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia Zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Brak płatności pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu powoduje anulowanie Zamówienia i brak realizacji wysyłki.
  7. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności: przedpłata na konto lub PayU za termin płatności uważa się moment o wpływu środków na konto Sprzedającego.
  8. W sytuacji braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub części Sprzedający poinformuje o tym Kupującego na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. W takim wypadku nastąpi zwrot całości lub części wpłaconych przez Kupującego środków metodą, jaką zostały one wpłacone.
  9. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
  10. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane w formularzu Zamówienia koszty ponosi Kupujący w wysokości określonej przy składaniu Zamówienia. Koszty dostawy podane są w zakładce “Dostawa” na Stronie Internetowej Sprzedającego.
  11. Szacowany czas przygotowania do wysyłki zamówionego Towaru podany jest na stronie Towaru oraz w mailu Potwierdzenie złożenia Zamówienia. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera), który prezentowany jest w zakładce "Dostawa" na Stronie Internetowej Sprzedającego.
  12. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Akceptując przedmiotowy Regulamin Kupujący wyraźnie upoważnia Kontri sp. z o.o. do wystawiania dokumentów sprzedaży formie elektronicznej.
  13. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przyjętego Zamówienia w szczególności gdy:
   1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji,
   2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
   3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
  15. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
 3. Usługi elektroniczne
  1. Kontri sp. z o.o. świadczy na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną nieodpłatnie Usługi:
   • newslettera;
   • newslettera SMS;
   • prowadzenia Konta Klienta;
   • zamieszczania i publikacji opinii dotyczących Towarów.
  2. Newsletter - Usługa polegająca na przesyłaniu zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail. Formularz zapisu do subskrypcji newslettera, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie newslettera, dostępny jest na Stronie Internetowej wyprzedazebielizny. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania Usługi newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią newslettera, a także zamieszczonego na Stronie Internetowej wyprzedazebielizny.pl. Należy pamiętać, że aktualizacja wszystkich systemów Usługodawcy jest czasochłonna, więc Usługobiorca może nadal otrzymywać wiadomości podczas przetwarzania jego żądania.
  3. Newsletter SMS - usługa polegająca na przesyłaniu zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podany numer telefonu. Formularz zapisu do subskrypcji newslettera, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie newslettera SMS, dostępny jest na Stronie Internetowej www.wyprzedazebielizny.pl w zakładce Konto Klienta. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania Usługi newslettera SMS poprzez przesłanie wiadomości e-mail z prośbą o rezygnację na adres e-mail: sklep@wyprzedazebielizny.pl lub poprzez kliknięcie baneru “Wypisz się” po zalogowaniu do Konta Klienta. Należy pamiętać, że aktualizacja wszystkich systemów Usługodawcy jest czasochłonna, więc Usługobiorca może nadal otrzymywać wiadomości podczas przetwarzania jego żądania.
  4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Usługobiorcy indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Usługobiorcy dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie Zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji Zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich Zamówień, edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta, zapisu na newsletter. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta Klienta. W tym celu należy przesłać maila z prośba o usunięcie Konta Klienta na adres: sklep@wyprzedazebielizny.pl. Usługodawca oświadcza, że w braku jakiejkolwiek aktywności (w tym np. logowania) Usługobiorcy w Koncie Klienta przez okres 5 lat może usunąć Konto Klienta bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorcy o tym fakcie z końcem roku w którym upłynęło 5 lat od ostatniej aktywności Usługobiorcy.
  5. Każde złożone Zamówienie łączy się z założeniem Konta Klienta. Dotyczy to także Zamówień składanych w opcji "bez rejestracji" - w takim wypadku Sprzedający nie udostępnia możliwości logowania. Kupujący ma natomiast możliwość przekształcenia konta założonego na potrzeby jednorazowej transakcji w standardowe Konto Klienta, dzięki czemu otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji sklepu, takich jak:
  6. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Uługobiorcom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Towarów. Celem zaopiniowania danego Towaru w Sklepie internetowym niezbędne jest założenie Konta Klienta. W sytuacji gdy przy treści opinii zostaje wyświetlona informacja „Opinia potwierdzona zakupem” oznacza to, że została ona napisana przez Kupującego z konta, z którego dokonano zakupu opiniowanego towaru. W sytuacji gdy przy treści opinii zostaje wyświetlona informacja „Opinia niepotwierdzona zakupem” oznacza, że została napisana przez Usługobiorcę z Konta Klienta którego nie można powiązać z zakupem opiniowanego Towaru. Opinie umieszczane na stronie internetowej Kontri.pl są weryfikowane przez Sprzedającego. W przypadku gdy opinie naruszają prawo lub dobre obyczaje Sprzedający zastrzega sobie możliwość nieopublikowania opinii.
  7. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z Usług świadczonych przez Kontri sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej wyprzedazebielizny.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem wyprzedazebielizny.pl, strona umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a w każdym wypadku przed założeniem Konta Klienta.
  8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Kontri sp. z o.o. następujących treści:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Kontri sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną;
   2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
  10. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Kontri sp. z o.o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  11. Kontri sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz sprzętu będących poza wpływem Kontri sp. z o.o.
  12. Niezależnie od powyższego Kontri sp. z o.o ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
  13. Kontri sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
  14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kontri sp. z o.o. to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Towarów oraz składanie Zamówień.
 4. Reklamacje - usługi elektroniczne
  1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres sklep@wyprzedazebielizny.pl bądź pisemnie - na adres Kontri sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok.
  2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
  3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej).
  4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży
  1. KONSUMENCI
   1. Sprzedający odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu Towaru z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie określonym w art. 43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy. Sprzedający odpowiada za brak zgodności Towaru umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: zwroty@wyprzedazebielizny.pl, lub drogą pocztową na adres Kontri sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok. W zgłoszeniu należy wskazać:
    1. podstawę reklamacji, tj. czy składa reklamację na podstawie rękojmi czy gwarancji;
    2. swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
    3. datę zakupu Towaru z wadą, nr Zamówienia lub nr dokumentu sprzedaży;
    4. zapłaconą cenę Towaru z wadą;
    5. nazwę Towaru z wadą (zalecamy podanie numerów: EAN oraz pozostałych danych identyfikujących Towar z wadą, jeżeli jest to możliwe);
    6. opis wady;
    7. moment stwierdzenia wady w Towarze z wadą;
    8. swoje żądanie.
   2. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta.
   3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
   4. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. Konsumentem udostępnia Sprzedającemu Towaru wraz dowodem jego zakupu. Sprzedający na swój koszt odbierze Towar od Kupującego, w tym celu Kupujący wybiera jedną z zaproponowanych przez Sprzedającego najdogodniejszą dla Kupującego, opcję odbioru reklamowanego Towaru, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Kontri sp. z o.o.
   5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
    2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
    3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
    4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
    5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
   7. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
   8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
   9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
   10. W razie odstąpienia od umowy na skutek braku zgodności towaru z umową sprzedaży Sprzedający na swój koszt odbierze Towar od Kupującego, w tym celu Kupujący wybiera jedną z zaproponowanych przez Sprzedającego najdogodniejszą dla Kupującego, opcję odbioru reklamowanego Towaru, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Kontri sp. z o.o.
   11. Towar należy przesłać na następujący adres: Kontri sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
   12. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   13. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Konsumenta Towar zostanie wysłany ponownie na adres Konsumenta.
  2. PRZEDSIĘBIORCY
   1. Kupujący nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Odstąpienie od umowy - sprzedaż
  1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem.
  2. Bieg 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów - od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
  4. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: zwroty@wyprzedazebielizny.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Kontri sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Kontri sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura) lub oznaczyć numer Zamówienia którego dotyczy zwrot.
  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedający może udostępnić możliwość bezkosztowego zwrotu Towaru. Jeżeli taka możliwość jest udostępniona (np. za pośrednictwem paczkomatów), informacja o niej znajduje się na Stronie Internetowej Sprzedającego.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Ochrona danych osobowych

  W celu świadczenia usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedającego wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Kontri sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Kupujących i Usługobiorców, które podali dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 8. Postanowienia końcowe
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje każdorazowo od daty wskazanej w jego treści. Sprzedający informuje Usługobiorcę na 7 dni przed planowanym wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty poinformowania przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem umowy (nie dotyczy umów sprzedaży). Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
  3. Dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
  4. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy sporu z Konsumentami. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2023 r.
 1. Załącznik nr. 1

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

  Kontri sp. z o.o.
  ul. Jacka Kuronia 3
  15-569 Białystok
  zwroty@wyprzedazebielizny.pl

  Ja __________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję o
  moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy___________
  ______________________________________________________________________
  Data odbioru _________________________________________________________
  Imię i nazwisko_______________________________________________________
  Adres_________________________________________________________________
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
  _______________________________________________________________________
  Data _________________________________________

pixel